กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุที่เหลือใช้

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีสุนทรียภาพด้านงานประดิษฐ์ มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็กในการ ประดิษฐ์กระทง ได้รับการเสริมสร้างปลูกฝังให้รู้จักประเพณี และเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของแม่น้ำ เข้าร่วมการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และรู้จักงานประดิษฐ์ที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศ และให้เด็กสนใจเรียนรู้กิจกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในการประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.