ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา เป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาในมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2499 โดย อธิการิณีอานนา แชร์แมนมีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง ฯพณฯ ท่านสังฆราชหลุยส์โชแรง เป็นผู้ประกอบพิธีเสกอาคารเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ในปีแรกได้เปิดทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 306 คนมีอธิการิณีโคลัมบาร์  เป็นอธิการิณี คนแรก เซอร์ออกุสแตงสุณี สกุลทอง เป็นเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2500- 2502 ได้เปิดชั้นเรียนเพิ่มปีละถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2503 มีเซอร์คลารีส สว่าง  ศิวะดิตถ์ เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2504 เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เซอร์ คลารีสสว่างฺศิวะดิษฐ์ เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และ เซอร์อากาทร์มล. อุไร  ชุมแสง เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษานี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนตามแผนการศึกษาแผนใหม่

ปีการศึกษา 2505 เซอร์อากาทร์มล.อุไร ชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการเซอร์อียาสเซียเป็นอธิการมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-2 ตามหลักสูตรใหม่  ปีการศึกษานี้นักเรียนสอบไล่ได้ทุกคน

ปีการศึกษา 2506 เปิดถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 ทุกชั้นเรียนตามหลักสูตรใหม่  ในปีนี้ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ชั้นบนเป็นที่พักครู  ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน คนครัว ห้องครัว ห้องซักรีด และสร้างที่จอดรถใหม่ด้วย

ปีการศึกษา 2507 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 สอบไล่ได้ทุกคนเป็นเวลา 3 ปีติดกัน โรงเรียนจึงได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตามเอกสาร ศธ 0705/17353 ลงวันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ.2507

ปีการศึกษา 2508 เซอร์เซนต์เอเตียน  เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2509 สร้างหอพักนักเรียนประจำจำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2511 วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2511 เซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 1268/2511 เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ

ปีการศึกษา 2512 เซอร์ฟรังซิสกา เป็นอธิการิณี

ปีการศึกษา 2513 วันที่ 1 มิถุนายน 2513 เซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของเซอร์โซฟีธุถาวร เป็นอธิการิณีเซอร์อัลเฟรดสุจีร์วรศิลป์ เป็น ผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2519 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์วรศิลป์ ทำหน้าที่อธิการิณี

ปีการศึกษา 2523 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์วรศิลป์เป็นเจ้าของอธิการิณี  และผู้จัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2523 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญเป็นครูใหญ่ ในปีนี้ได้สร้างอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง ความจุนักเรียนจากเดิม1,281 คน เพิ่มเป็น 1,301 คน

ปีการศึกษา 2525 เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามใบอนุญาต นว 51/ว.8178 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2525

ปีการศึกษา 2526 เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  เป็นอธิการิณีและผู้จัดการเซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญเป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้สร้างอาคารนักเรียนประจำ 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น  ชั้นบนเป็นที่พักนักเรียนประจำ ชั้นล่างเป็นห้องอาหารขอเปิดรับนักเรียนชายเรียนรวมกับนักเรียนหญิงในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาตามใบอนุญาตเลขที่ 1105/2526 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2526 มีนักเรียนทั้งหมด 1,664  คน

ปีการศึกษา 2527 ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4 เพิ่ม 1 ชั้น เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และต่อเติมห้องพักนักเรียนประจำอีก 1 ชั้น งบประมาณในการต่อเติม  เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทเปิดรับนักเรียนชายในระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 1105/2526 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,807 คน

ปีการศึกษา 2528 เปิดระดับมีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,136 คน  มัธยมศึกษาตอนต้น 399 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 133 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด  2,008  คน

ปีการศึกษา 2529 มีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,138 คน  มัธยมศึกษาตอนต้น 407 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 139 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 2,024 คน

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น  เป็นผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 ในปีนี้สร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง เปิดรับนักเรียนชายในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 18/2530  ความจุนักเรียน 2,878 คน มีนักเรียนทั้งหมด 2,111  คน

ปีการศึกษา 2531 เซอร์เซเลสตินา ยุภีกิจเจริญ เป็นอธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2532 เซอร์เซเลสตินา ยุภีกิจเจริญ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ “รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่”ได้ขอเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ต่อไปโรงเรียนจะมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 355/2532 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2532  มีนักเรียน 2,444 คน ครู 92 คน

ปีการศึกษา 2533 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เซอร์เซเลสตินายุภีกิจเจริญเป็นอธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่ เป็นผู้แทนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา มีนักเรียน 2,552 คน ครู 92 คน

ปีการศึกษา 2534 ได้สร้างประตูหน้าโรงเรียนเพิ่ม 1 ประตูเพื่อเปิดทางเข้าใหม่ ตามใบอนุญาตที่ นว 5204/598 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 จากสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์  และปรับปรุงสนามภายในโรงเรียน มีนักเรียน 2,579  คน ครู 98  คน

ปีการศึกษา 2536  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัย ให้ได้รับรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ“ดีมาก” (พ.ศ.2535– 2537) 2 ปีซ้อน (SCHOOL CANTEENFOODSANITTON STANPARO OF HEALTH DEPARTMENT GRADE “VERY GOOD”) มีนักเรียน 2,707 คน ครู  98 คน

ปีการศึกษา 2537  จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง งบประมาณ 1,500,000 บาท มีนักเรียน 2,723 คน มีครู 98 คน

ปีการศึกษา 2538  มีนักเรียน  2,782 คน  ครู 104  คน

ปีการศึกษา 2539 ครูได้รับรางวัลการสอนดีเด่นระดับประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา จำนวน 1 คน  ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  30  เครื่อง  เป็นเงิน 1,200,000  บาท มีนักเรียน  2,795  คน ครู 105  คน

ปีการศึกษา 2540 เซอร์กอเรตตีสุมล ไผ่ทอง เป็นอธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัยให้เป็นโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ ดีมาก ”( พ.ศ. 2539– 2540 )  2 ปีซ้อนเซอร์ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง ได้โอนกิจการโรงเรียนวันทามารีย์  ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร  แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 มีนักเรียน 2,743 คน ครู 106 คน

ปีการศึกษา 2541 เซอร์กอเรตตีสุมล ไผ่ทอง  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณีผู้จัดการ และครูใหญ่  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 และระดับจังหวัด ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการปลูกฝังพัฒนาจริยธรรมนักเรียน  โดยมอบเกียรติบัตร ให้เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการต่อเติมขยายอาคารเรียน  หอประชุมห้องประกอบการ  สร้างบ้านพักพนักงาน(2 ชั้น1 หลัง)มีนักเรียนจำนวน 2,667 คนครู 104  คน

ปีการศึกษา 2542 เซอร์กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณีผู้จัดการเซอร์ มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทาเป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวันทามารีย์ เป็นโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และใช้ชื่อย่อว่า “ซ.ย.” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542  และได้รับอนุญาตให้ยกเลิกตรา โรงเรียนวันทามารีย์ และใช้ตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542–2546

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการสอนจริยศึกษาดีเด่นประจำปี 2542 มีครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษารางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด  จำนวน 1 คน ในปีนี้มีนักเรียน 2,768  คน ครู 106  คน โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ปีการศึกษา 2543 ได้ทำการก่อสร้างเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น จำนวน 2 หลังให้ชื่อว่า อาคารวันทามารีย์และอาคารเทพบิดร จากนั้นได้มีการตั้งชื่ออาคารอีกสองหลังว่า อาคารศรีเซนต์โยเซฟและ อาคารขจรศึกษา มีนักเรียน  2,782 คนครู 108 คน มีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 3 คน

ปีการศึกษา 2544  มีนักเรียน  2,900  คน ครู 116 คน มีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 83 คน

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา” จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่น”ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปีนี้มีนักเรียน 2,929 คน ครู 109 คน

ผู้บริหารสถานศึกษา  เซอร์ มอนิกา ปรียารัตน์  ประทุมเทา  ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี” และเกียรติบัตรครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครูพ.ศ. 2539จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากรุงเทพมหานครเกียรติบัตร  “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลางจากสำนักงานคุรุสภา อำเภอเมืองนครสวรรค์ และสำนักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์              

          ปีการศึกษา 2546 เซอร์เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาสเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  อธิการิณี ผู้จัดการและ ครูใหญ่มีนักเรียน 2,986 คน มีครู 116 คน

ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนเปิดสอนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ครบทุกระดับชั้น โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษา “จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  มีนักเรียน  2,801 คน ครู 121 คนสถานศึกษาและผู้บริหารได้รับรางวัล  การจัดกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับยอดเยี่ยม  จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้จัดระบบรักษาความปลอดภัย  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  งบประมาณ 288,570 บาท  ปรับปรุงพื้นหินขัด อาคารวันทามารีย์  ใช้งบประมาณ 1,600,000 บาท   ปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักเรียนประจำ อาคารศรีเซนต์โยเซฟ งบประมาณ 104,020 บาทมีนักเรียน  2,699 คนมีครูจำนวน 132 คนสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้คุณภาพระดับ A จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

ปีการศึกษา  2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542(ปรับปรุง พ.ศ.2545)ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดรับนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 3 ห้อง รับได้ตั้งแต่อายุครบ 2 ปีจำนวน 120 คน ต่อไปโรงเรียนจะมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุครบ 2 ปี ถึงอายุไม่เกิน 18 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ นว 1371/2550 ลง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550มีการปรับปรุงพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน  984,340 บาท จัดทำห้องโสต เป็นเงิน 250,000 บาท  ปีการศึกษานี้มีนักเรียน 2,556 คน ครู จำนวน 130 คน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAINT JOSEPH NAKHONSAWAN SCHOOL”   มีจำนวนนักเรียน 2,662 คน ครู  130 คน โรงเรียนจัดทำสนามเด็กอนุบาล ใช้เงินงบประมาณ 800,000 บาท

ปีการศึกษา 2552 เซอร์อัลเฟรดสุจีร์วรศิลป์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 2,643  คน มีครู จำนวน 142  คน

ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนจัดทำ ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 159  มีนักเรียนจำนวน  2,756 คนครู 155 คน

วันที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์” มี นางวนิดา บุญนิมิตร  เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2554มีนักเรียน จำนวน 2,800 คน มีครู 156 คน

ปีการศึกษา 2555  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จำนวน 211 คน เพื่อฝึกทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับที่ 3 (ปีการศึกษา 2556–2560) ปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน 2,984 คนมีครู  157  คน

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัยและประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26  มิถุนายน 2555 และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฐมวัย  ดีมากและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก

ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย  ให้เกียรติบัตรรับรอง โรงอาหาร  ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร   ระดับ “ ดีมาก” ของกรมอนามัยSCHOOL CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTHOF HEALTH DEPARTMENT GRADE “VERY GOOD” ประจำปี พ.ศ. 2555

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ได้มอบประกาศนียบัตร  โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ“ดี” ของกรมอนามัยSCHOOL CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTHOF HEALTH DEPARTMENT GRADE “GOOD” ประจำปี พ.ศ. 2555

ปีการศึกษา2556 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หมวดที่ 1 ประเภท และระดับการศึกษา ข้อ 1 จากเดิม ความจุนักเรียนสูงสุด 4,110 คน เป็น“ความจุนักเรียนสูงสุด 3,610 คน “การขอลดห้องเรียนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา–การเพิ่มห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม จำนวนห้องเรียน 69 ห้อง ความจุนักเรียน 3,610คน มีครู 150 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอันดับที่4ในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลกได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการศึกษาเอกชนปีนี้มีนักเรียน 3,053 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 04073/2067 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ดังนี้หมวด  1  ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนจำนวน 4,245 คนหมวด  2  ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สินข้อ   6 (2.1)ทรัพย์สินส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ที่ดิน อาคารเรียน รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ยินยอมให้ใช้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนนำมาใช้เพื่อการศึกษา(2.2) ที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3112 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน(2.3)อาคารเรียนอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีอาคารเรียน จำนวน 5 หลัง รวมห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 81 ห้อง ความจุสูงสุดของนักเรียนทั้งโรงเรียน 4,245 คน ปีการศึกษานี้มีนักเรียน จำนวน 3,310 คนและครู จำนวน 154 คน

วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2557  พิธีเปิดป้ายและเสกอาคารเซนต์ปอลอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ประเทศไทย เป็นประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคาร บาทหลวงศิริชาญ     เอียงผาสุก เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา ประกอบพิธีเสกอาคาร

วันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557คณะกรรมการตรวจประเมินภายในโรงเรียนในเครือของ คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตรได้มาติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2558 จาก เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มาตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการประเมินระดับปฐมวัยคะแนนเต็ม 100 ได้ 99 คะแนน ระดับคุณภาพ“ดีมาก”ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 96.67คะแนนระดับคุณภาพ “ดีมาก”

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา 2558  วันที่ 11 พฤษภาคม 2558  เซอร์แอนนีวารี สนเจริญ มาดำรงตำแหน่ง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  อธิการิณีผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาแกนนำในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 3” จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)มีครู จำนวน 165 คน มีนักเรียน จำนวน 3,283 คน

วันที่ 11 มีนาคม 2559 รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย โครงการประกวดวงดนตรีไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศการประกวดเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ โครงการประกวดวงดนตรีไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปทำงานด้านมิชชันนารีในต่างประเทศ เซอร์เอมีลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต และเซอร์ ชอง-บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน3,250 คน มีจำนวนครู 164 คน                  

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100

          ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ การแข่งขันวงเครื่องสายผสมระนาด การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นตัวแทนระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ ประจำปี 2560 จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน THE EMPEROR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ระดับภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 3,406 คน มีจำนวนครู 177 คน

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.