วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์   มีกระบวนการบริหารงานอย่างมีระบบ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ดำรงชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือบุคคลที่มีคุณธรรมและความรู้

 

คติพจน์ของโรงเรียน

“ ศึกษาดี   มีวินัย   ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน ”

ศึกษาดี หมายถึง นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีความริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้เผยแพร่กับผู้อื่นในการแลกเปลี่ยนเพื่อนำมาพัฒนาและ ปรับปรุงตัวเอง

มีวินัย หมายถึง นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ระเบียบวินัยของสังคม วินัยในตนเอง รู้จักเอาชนะความเห็นแก่ตัว มีความเกรงใจผู้อื่น มีความเข้มแข็ง อดทนและขยันหมั่นเพียร รู้จักอดกลั้นและยับยั้งตนเอง เคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น

ใจเมตตา หมายถึง นักเรียนรู้จักมองความต้องการของผู้อื่น คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง รู้จักแบ่งปันผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือผู้ที่ขาดแคลน

ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติศาสนกิจของตน มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ รู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนา เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน บำเพ็ญคุณธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตและมีจริยธรรมเพียงพอที่จะทำให้ สามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระและถูกทำนองคลองธรรม

เลิศล้ำการงาน หมายถึง เป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีแบบแผน มีเหตุผล รักการทำงาน ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและเชื่อมั่นในตนเอง ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดสติปัญญาและความสามารถให้งานบรรลุเป้าหมาย รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระบบ

โรงเรียน ได้นำปรัชญาของโรงเรียนเป็นหลักในการดำเนินงาน ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาก้าวหน้ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมอย่างกว้างขวางและในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและเขตการศึกษา 7 ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.