เป้าประสงค์ของโรงเรียน

  1. ผู้เรียนและบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  2. ผู้เรียนและบุคลากร เป็นคนดี   มีคุณธรรม จริยธรรม
  3. ผู้เรียนและบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  4. ผู้เรียนและบุคลากรมีทักษะความรู้ และความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การสื่อสารและเทคโนโลยี กระบวนการจัดการอย่างมีระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
  5. ผู้เรียนและบุคลากร มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
  6. ผู้เรียนและบุคลากรรักความเป็นไทย
  7. ผู้เรียนและบุคลากร ดำรงชีพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  8. ผู้เรียนและบุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.