อัตลักษณ์ของนักเรียน

“ซื่อตรง   เรียบง่าย   การงาน   รักเมตตา   รู้คุณ”

          ซื่อตรง หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง มีความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไว้วางใจได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มีสัจจะรักษาคำพูด รักษาเวลาในทุกโอกาส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความถูกต้อง และยุติธรรม

          เรียบง่าย หมายถึง   มีความพอเพียง พอประมาณ เหมาะสมตามสภาพสิ่งแวดล้อม มีความ   ยินดี สุขใจ พอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่เบียดเบียนผู้ อื่น มีเหตุมีผล เดินสายกลาง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมได้อย่างดี กล้าที่จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต จนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขปราศจากความคับข้องใจ

          การงาน หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบต่อการทำงานที่รับมอบหมายทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจนประสบผลสำเร็จ

          รักเมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ คิดช่วยเหลือ แบ่งปัน และให้ ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ มีความสุขจากการให้และปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข  

          รู้คุณ หมายถึง ความเป็นผู้ มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแก่ตน หาโอกาสตอบแทนคุณอยู่เสมอ ทั้งต่อบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของที่มีคุณต่อเรา รวมทั้งกตัญญูต่อตนเอง อาทิ รู้จักการทะนุถนอมดูแลร่างกาย รักษาสุขภาพให้ดี ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.