กิจกรรมงานสร้างสรรค์การเป่าสีของระดับปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด จินตนาการ สามารถคิดแก้ปัญหาได้สมวัย เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง และการเล่นอิสระ รู้จักการคาดคะเนและกะระยะ และรักงานศิลปะ พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอมรับพอใจในความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อื่น ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติสามารถทำงานจนสำเร็จโดยไม่ล้มเลิกกลางคัน และมีประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.