กิจกรรมวันลอยกระทงระดับปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะนิสัยสมวัย มีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เข้าร่วมการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และรู้จักงานประดิษฐ์ที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศ

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.