กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและการอยู่ค่ายพักแรมเดินทางไกล สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือภูมรพีแคมป์ บ้านหนองเบน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.